علت کم‌ رنگ شدن مسیحیت در اروپا چیست؟
کاردینال برجسته کلیسای کاتولیک که یکی از کاندیدهای مطرح مقام پاپی در واتیکان بوده، علت کم‌ رنگ شدن مسیحیت در اروپا را بی‌تفاوتی پیروان این دین دانست.

علت کم‌ رنگ شدن مسیحیت در اروپا چیست؟

کاردینال برجسته کلیسای کاتولیک که یکی از کاندیدهای مطرح مقام پاپی در واتیکان بوده، علت کم‌ رنگ شدن مسیحیت در اروپا را بی‌تفاوتی پیروان این دین دانست.
علت کم‌ رنگ شدن مسیحیت در اروپا چیست؟