پیرزن ۸۵ ساله بی‌سوادی که حافظ کل قرآن شد!
«نعیمه وهبی سلطان»، بانوی بی‌سواد فلسطینی است که با وجود این که ۸۵ سال سن دارد، به‌تازگی موفق به حفظ کامل قرآن شد.

پیرزن ۸۵ ساله بی‌سوادی که حافظ کل قرآن شد!

«نعیمه وهبی سلطان»، بانوی بی‌سواد فلسطینی است که با وجود این که ۸۵ سال سن دارد، به‌تازگی موفق به حفظ کامل قرآن شد.
پیرزن ۸۵ ساله بی‌سوادی که حافظ کل قرآن شد!

اندروید