هشدار پلیس نسبت به فعالیت یک مبلغ وهابی! +عکس
روزنامه معروف پاکستان دنیا نیوز نوشت: پلیس بمبئی اعلام کردہ است که دکتر ذاکر نائک در ھند فعالیت ھای غیر مجاز دارد۔ گفتنی است این مبلغ وهابی حتی در شبکه های وهابی فارسی زبان نیز حضور داشته است.

هشدار پلیس نسبت به فعالیت یک مبلغ وهابی! +عکس

روزنامه معروف پاکستان دنیا نیوز نوشت: پلیس بمبئی اعلام کردہ است که دکتر ذاکر نائک در ھند فعالیت ھای غیر مجاز دارد۔ گفتنی است این مبلغ وهابی حتی در شبکه های وهابی فارسی زبان نیز حضور داشته است.
هشدار پلیس نسبت به فعالیت یک مبلغ وهابی! +عکس