تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شریف
رییس جمعیت قولنا و العمل لبنان برپایی دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس را خواستار شد.

تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شریف

رییس جمعیت قولنا و العمل لبنان برپایی دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس را خواستار شد.
تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شریف