دولت نیجریه: دستگیری شیخ زکزاکی به نفع خود او است!
دولت نیجریه بازداشت رهبر شیعیان نیجریه را به نفع خود او دانست و وکلای این روحانی برجسته شیعه علیه دولت به خاطر این ادعا دادگاه شکایت می کنند.

دولت نیجریه: دستگیری شیخ زکزاکی به نفع خود او است!

دولت نیجریه بازداشت رهبر شیعیان نیجریه را به نفع خود او دانست و وکلای این روحانی برجسته شیعه علیه دولت به خاطر این ادعا دادگاه شکایت می کنند.
دولت نیجریه: دستگیری شیخ زکزاکی به نفع خود او است!

خبرگزاری اصفحان