خانه چه کسانی عنکبوتی است؟
عضو خبرگان رهبری با بیان این که اگر تزکیه در حکومت اسلامی جاری نشود، افرادی همانند معاویه بر مناصب حکومتی خواهند نشست، گفت: حکومت اسلامی نیاز به مالک اشترها دارد نه معاویه ها و عمرو عاص ها.

خانه چه کسانی عنکبوتی است؟

عضو خبرگان رهبری با بیان این که اگر تزکیه در حکومت اسلامی جاری نشود، افرادی همانند معاویه بر مناصب حکومتی خواهند نشست، گفت: حکومت اسلامی نیاز به مالک اشترها دارد نه معاویه ها و عمرو عاص ها.
خانه چه کسانی عنکبوتی است؟

خواندن چه نمازهایی بر انسان واجب است؟
خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است

خواندن چه نمازهایی بر انسان واجب است؟

خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است
خواندن چه نمازهایی بر انسان واجب است؟

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

چه تعداد فرشته برای جهنم گمارده شده است؟

چه تعداد فرشته برای جهنم گمارده شده است؟

چه تعداد فرشته برای جهنم گمارده شده است؟

روزنامه ایران

استخدام ایران