کوله‌پشتی‌هایی که مسلمانان به مسیحیان انگلیس دادند
مسجد «یورک» در انگلیس با جمع‌آوری ۶۰۰ پوند از کمک‌های مردمی، حدود ۲۰ کوله‌پشتی حاوی وسایل زمستانی به بی‌خانمان‌های این شهر اهدا کرد.

کوله‌پشتی‌هایی که مسلمانان به مسیحیان انگلیس دادند

مسجد «یورک» در انگلیس با جمع‌آوری ۶۰۰ پوند از کمک‌های مردمی، حدود ۲۰ کوله‌پشتی حاوی وسایل زمستانی به بی‌خانمان‌های این شهر اهدا کرد.
کوله‌پشتی‌هایی که مسلمانان به مسیحیان انگلیس دادند