یهودیان آمریکا از قطعنامه ضداسرائیلی سازمان ملل تقدیر کردند
یهودیان ارتدکس مخالف صهیونیسم با تجمع مقابل ساختمان سازمان ملل متحد صدور قطعنامه شورای امنیت درباره توقف احداث شهرکسازی توسط اسراییل را جشن گرفتند.

یهودیان آمریکا از قطعنامه ضداسرائیلی سازمان ملل تقدیر کردند

یهودیان ارتدکس مخالف صهیونیسم با تجمع مقابل ساختمان سازمان ملل متحد صدور قطعنامه شورای امنیت درباره توقف احداث شهرکسازی توسط اسراییل را جشن گرفتند.
یهودیان آمریکا از قطعنامه ضداسرائیلی سازمان ملل تقدیر کردند