معجزه الهی که در گنبد حرم امام حسین(ع) دیده شد
کارشناسان معماری که در طرح ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) مشغول به خدمت هستند، از معجزه ای در حرم مطهر خبر دادند.

معجزه الهی که در گنبد حرم امام حسین(ع) دیده شد

کارشناسان معماری که در طرح ترفیع گنبد حرم مطهر امام حسین (ع) مشغول به خدمت هستند، از معجزه ای در حرم مطهر خبر دادند.
معجزه الهی که در گنبد حرم امام حسین(ع) دیده شد

استخدام