پیش بینی سید حسن نصرالله در خصوص سرنوشت داعش
دبیرکل حزب الله تصریح کرد: پایان داعش در حال نزدیک شدن است و باید با مراحل پیش رو با تدبیر و خستگی ناپذیری، تعامل کرد.

پیش بینی سید حسن نصرالله در خصوص سرنوشت داعش

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: پایان داعش در حال نزدیک شدن است و باید با مراحل پیش رو با تدبیر و خستگی ناپذیری، تعامل کرد.
پیش بینی سید حسن نصرالله در خصوص سرنوشت داعش

تکنولوژی جدید