اسلام هراسی در فرانسه رو به افزایش است
رئیس “انجمن اسلامی فرانسه” از افزایش اسلام هراسی در این کشور و وقوع حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان فرانسه علیرغم وجود برخی تدابیر درجهت حفاظت از مسلمانان این کشور خبر داد.

اسلام هراسی در فرانسه رو به افزایش است

رئیس “انجمن اسلامی فرانسه” از افزایش اسلام هراسی در این کشور و وقوع حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان فرانسه علیرغم وجود برخی تدابیر درجهت حفاظت از مسلمانان این کشور خبر داد.
اسلام هراسی در فرانسه رو به افزایش است

بک لینک رنک 3

میهن دانلود

امام جماعت مسجدی در استانبول با راه دادن گربه های خیابانی به داخل مسجد از آنها در مقابل سرمای زمستان محافظت می کند.

استخدام