برخی در قنوت نماز انگشتر خود را می چرخانند، اما حکم این کار چیست؟

تکنولوژی جدید

صبحانه