گروه تروریستی داعش در فتوایی از عناصرش خواسته است تا بستگان خودشان را به قتل برساندند.

world press news

لردگان